Privacy Verklaring

Granate vindt uw privacy belangrijk

Klik hier voor meer over onze cookie beleid

1. Inleiding
Granate vindt uw privacy belangrijk. In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2. Toepasselijkheid
Dit is de privacy verklaring van Stichting Granate. Granate is een stichting die als doel heeft het creëren van een platform voor professionele biculturele dichters en filmmakers, met name voormalig vluchtelingen, en het bevorderen van meer culturele diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film en poëzie. Meer informatie over de activiteiten van Granate vindt u op onze
website www.granate.nl

Granate is gevestigd te (1016 DR) Amsterdam aan de Keizersgracht 177, en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 56329555. Granate is telefonisch bereikbaar op nummer 06 45 15 42 25 en per mail via info@granate.nl

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Granate. Het gaat hierbij om de verwerking van persoonlijke informatie die is verstrekt door mensen die zich hebben aangemeld voor onze mailinglist, vrienden, donateurs, medewerkers, freelancers, vrijwilligers, stagiaires, anderen die een functie vervullen binnen Granate en deelnemers aan onze evenementen en relaties, en daarnaast gegevens die worden verkregen bij het bestellen of de aanschaf van
artikelen uit het assortiment van Granate en vanuit het bezoek aan de website van Granate.

3. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Granate. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Granate stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Als abonnee op onze nieuwsbrief ontvangt u informatie over Granate, de activiteiten van Granate. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over Granate en haar activiteiten en worden daarnaast gebruikt voor marketingdoeleinden. Als u geen e-mail meer wilt ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment afmelden via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt.De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres, voornaam en achternaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Via Mailchimp wordt ook inzicht verkregen in de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden ook gebruikt om de inhoud van onze mailings te optimaliseren.

2. Donateurs, vrienden, medewerkers, freelancers, vrijwilligers, stagiaires, anderen die een
functie vervullen binnen Granate, deelnemers aan onze evenementen en anders relaties
Granate houdt een vrienden- en donateursadministratie bij. Persoonsgegevens van freelancers en vrijwilligers leggen wij vast in afzonderlijke administraties, net zoals de persoonsgegevens van anderen die een functie vervullen binnen Granate, deelnemers aan onze evenementen en relaties. Een relatie is een persoon die bekend is bij Granate, maar die niet in één van de andere categorieën valt. Het verzamelen van persoonsgegevens:
– in het geval van donateurs, vrienden, anderen die een functie vervullen binnen Granate enrelaties: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
– in het geval van medewerkers, freelancers: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en bankrekeningnummer
– in geval van vrijwilligers en stagiaires: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en Burgerservicenummer
– in het geval van deelnemers: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht,
e-mailadres en bankrekeningnummer
gebeurt wanneer u zich aanmeldt als vriend, donateur of vrijwilliger, wanneer u als freelancers werkzaamheden voor ons verricht, of wanneer een producten besteld of aanschaft uit het assortiment van Granate. Wij verzamelen de persoonsgegevens van donateurs, vrienden en andere betrokken om hen te informeren over de activiteiten van Granate, en voor marketingdoeleinden. De persoonsgegevens van freelancers, vrijwilligers, stagiaires andere betrokkenen en deelnemers aan onze activiteiten verzamelen wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die we met hen zijn aangegaan. Granate verzamelt de Burgerservicenummers van vrijwilligers en stagiaires ten behoeve van het verkrijgen van landelijke en gemeentelijke subsidies voor het begeleiden van vrijwilligers en stagiaires.Financiële gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop, betaling of het verrichten van werkzaamheden worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

3. Werving en selectie
Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een betaalde of vrijwillige functie bij Granate, verkrijgt Granate jouw gegevens (naam, e-mailadres, cv en motivatiebrief). Granate gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van al haar sollicitanten tijdens werving- en selectieprocedures en gebruikt deze alleen om de geschiktheid van kandidaten te beoordelen. Granate bewaart de (persoons)gegevens van kandidaten maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Met toestemming van de kandidaat kan Granate de (persoons)gegevens nog een jaar bewaren, voor het geval er in dat jaar een passende functie vrijkomt.

4. Social media
Granate is actief op Facebook, Instagram en Twitter, LinkedIn en Google+. Granate maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook. Volgers worden beheerd in de betreffende social media accounts. Granate maakt gebruik van Facebook Statistiek om het gebruik van haar account te optimaliseren. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.

5. Website
De website van Granate verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren en voor marketingdoeleinden. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie over de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Granate gebruikt daarnaast alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6. Foto’s en beeldmateriaal
Granate gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt tijdens activiteiten van Granate om de gebeurtenis vast te leggen als verantwoording voor onze subsidiegevers en om sfeerimpressies te geven op onze website en/of social media.Aanwezigen worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier –voor zover mogelijk- op gewezen tijdens activiteiten. Staat u herkenbaar op beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten, dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek aangepast.

7. Wettelijke verplichting en archiefdoeleinden
Granate verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en ten behoeve van archiefdoeleinden. In dat laatste geval worden gegevens slechts gebruikt bij juridische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

4. Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Granate, maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5. Beveiliging
Granate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@granate.nl

6. Uw rechten

1. Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Granate vastgelegd en bewaard worden. U krijgt na verificatie van uw identiteit (zie hieronder) een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit na verificatie van uw identiteit (zie hieronder) te laten rectificeren door Granate. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Granate opgeslagen liggen, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Granate na verificatie van uw identiteit (zie hieronder) al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil u niet langer dat uw gegevens bij Granate vastgelegd zijn? Dan hebt u na verificatie van uw identiteit (zie hieronder) het recht op het laten wissen van uw gegevens. Sommige gegevens kan Granate niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (donatie) en de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

5. Recht op het indienen van een klacht
Hebt u het idee dat Granate niet handelt in overeenstemming met de privacy-wetgeving of heb je vragen of opmerkingen over ons beleid, neem dan contact met ons op via info@granate.nl. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Granate niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dat kan via deze link.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Granate uw gegevens gebruikt? Dan hebt u na verificatie van uw identiteit (zie hieronder) het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.Granate is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij kunnen overgaan tot het geven van inzage in uw persoonsgegevens, en het wijzigen, overdragen of wissen van uw persoonlijke gegevens in onze administratie.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@granate.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

7. Tot slot
Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten of het uitvoeren van overeenkomsten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Granate de
betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Granate met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Granate behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Granate dit gerechtvaardigd acht om te voldoen
aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Granate te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Hebt u toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Uw aanmelding voor onze nieuwsbrief is bevestigd!