Inleiding

Kunst kan puur esthetisch zijn, humoristisch of ontroerend. Kunst kan ook vragen stellen,
nieuwsgierig zijn, kritisch of sceptisch.
Met Speak Up! willen we graag een poëtische, maar geëngageerd beeld van onze samenleving
schetsen, waarin belangwekkende thema’s naast elkaar bestaan. Black Lives Matter, Coronacrisis,
het vluchtelingen- en integratiebeleid, werkeloosheid en het basisinkomen, feminisme en het glazen
plafond, homofobie, opwarming van de aarde en klimaatverandering, ouderenzorg en … het is maar
een greep uit de talloze maatschappelijke thema’s waar kunstenaars dagelijks mee worstelen. En
juist omdat over deze thema’s de meningen in de samenleving vaak ver uiteenlopen, worden er ook
bij het item geen beperkingen aan de woordkunstenaars opgelegd voor wat betreft de thema’s die zij
aan de orde willen stellen of de maatschappelijke visie van waaruit die thema’s worden onderzocht.
Wel wordt de deelnemende woordkunstenaars steeds een vraag voorgelegd: “Hoe denk je over
morgen?” Tijdens het item Speak Up! zullen woordkunstenaars de vraag “Hoe denk je over morgen?”
beantwoorden met scherpe woorden, rake beeldspraken en krachtige voordrachen, waarmee zij hun
mening over verschillende maatschappelijke issues uiten, maar dan in de vorm van poëzie.

Artistieke waarde

Speak Up! is geen debat-programma en zeker geen pamfletachtige voordracht, het is een
kunstzinnig item waarin de deelnemende woordkunstenaars -bekend en onbekend talent- hun
woorden met het publiek delen en hen aan het denken zetten door aan het publiek nieuwe,
onverwachte beelden, inzichten, ideeën en emoties te tonen die ontregelen, prikkelen en verrassen.
En waarbij niet alleen de maatschappelijke visie maar vooral de kwaliteit en zeggingskracht van het
werk voorop staan. Het werk dat in het teken staat van geëngageerd werk.
Bij de programmering ligt de nadruk op de kijk van de woordkunstenaars naar de nabije en verre
toekomst en de stijl, genre en stroming waarin ze hun kijk een vorm geven. We selecteren dichters,
schrijvers en spoken-word artiesten die in hun werk stilstaan bij wat er in hun omgeving gebeurt, die
maatschappelijke issues in hun werk aankaarten of onder de loep nemen, die op een hoog niveau
geëngageerde kunst scheppen, kunstenaars die samen een afspiegeling vormen van de diversiteit in
Nederland. Deze woordkunstenaars gebruiken hun werk om hun publiek bewust te maken van
politieke of sociaal-maatschappelijke misstanden, zonder daarbij tekort doen aan de kunstzinnige
waarde van hun werk. Daarbij streven wij niet alleen naar verscheidenheid in vorm, stijl en genre,
maar ook naar verscheidenheid in culturele en maatschappelijke diversiteit van de kunstenaars. Wij
hopen daarmee bij te dragen aan het zichtbaar maken van deze diversiteit, en nieuwe verbintenissen
te bevorderen. We willen graag de geëngageerde kunst (lang een vervaagd begrip) een podium en
daarmee meer erkenning geven.
De vorm is simpel. Geen introductie, geen interview. De woordkunstenaar draagt zijn/haar werk voor
op een zeepkist, op een plek naar eigen keuze. Zijn naam verschijnt aan het begin van de film op het
scherm. De woorden en de voordracht spreken voor zich. Dat is de kracht van de poëzie.

Lijst Dichters

Locaties